Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Bơm & phụ tùng bơm công nghệ (08/18/CUU LONG/XNK)
  Cập nhật lúc 16/07/2018 3:52:36 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 02/08/2018 9:00:00 SA
 • Vật tư, thiết bị cho bơm CI Skid (01/18-TUDH/XNK)
  Cập nhật lúc 12/07/2018 1:31:29 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/07/2018 9:00:00 SA đến: 03/08/2018 9:00:00 SA
 • Cầu trục (Monorail Hoist) – Dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1 (VT-012/17-XNK-WTCP)
  Cập nhật lúc 11/07/2018 1:54:16 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/07/2018 9:00:00 SA đến: 30/07/2018 9:00:00 SA
 • Phương tiện cứu sinh năm 2018 (XNK-27/18-VT)
  Cập nhật lúc 09/07/2018 3:38:39 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2018 9:00:00 SA đến: 27/07/2018 9:00:00 SA
 • Trang bị bảo hộ lao động năm 2018 (XNK-26/18-VT)
  Cập nhật lúc 09/07/2018 3:11:25 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/07/2018 9:00:00 SA đến: 23/07/2018 9:00:00 SA
 • Thiết bị, dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu chất lưu các giàn nén khí (07/18-CUULONG/XNK)
  Cập nhật lúc 09/07/2018 3:04:47 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 17/07/2018 9:00:00 SA đến: 31/07/2018 9:00:00 SA