Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thiết bị, dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu chất lưu các giàn nén khí (GNTT, GNN) (04/19-CUULONG/XNK)
    Cập nhật lúc 25/11/2019 8:47:00 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 29/11/2019 9:00:00 SA đến: 10/12/2019 9:00:00 SA