Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật liệu thép kết cấu và vật tư thi công – VT-333/17-KHI-DA
    Cập nhật lúc 09/01/2018 7:48:24 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 15/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA