Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định bè cứu sinh Viking – 02/20-DGCP/XNK
  Cập nhật lúc 27/03/2020 8:29:44 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Sơn và dung môi cho vận hành, sửa chữa thường xuyên giàn CCP và MKC (XNK-08/20)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 9:40:52 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 13/04/2020 9:00:00 SA
 • Bảo dưỡng ngăn ngừa hệ thống thiết bị phụ trợ trên giàn nén Rồng
  Cập nhật lúc 18/03/2020 10:59:28 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2020 9:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư cơ khí – công nghệ (07/20-DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 13/03/2020 4:27:50 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 9:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:00:00 SA