Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thiết bị văn phòng (21/19-DVN/XNK)
    Cập nhật lúc 16/08/2019 10:02:18 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 9:00:00 SA đến: 03/09/2019 9:00:00 SA
  • Vật tư vận hành thường xuyên BCP giàn RP3 - Nhóm I (XNK-17/19-VT)
    Cập nhật lúc 12/08/2019 7:41:51 SA - Bên mời thầu: XN Khí
    Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 9:00:00 SA đến: 27/08/2019 9:00:00 SA