Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Dịch vụ sửa chữa đại tu Turbocharge giàn MKC – XNK-04/18-DV
  Cập nhật lúc 23/03/2018 9:30:00 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 9:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • Cải hoán hệ thống HVAC Topside & SLM trên giàn DGCP (03-18/DGCP/XNK)
  Cập nhật lúc 22/03/2018 1:56:15 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2018 9:00:00 SA đến: 02/04/2018 9:00:00 SA
 • Sơn và dung môi cho các biểu sửa chữa và nhu cầu giàn MKC và CCP năm 2018 (XNK-02/17-VT)
  Cập nhật lúc 05/03/2018 2:19:49 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/03/2018 9:00:00 SA đến: 26/03/2018 9:00:00 SA
 • Cung cấp vật tư tự động hóa phục vụ thi công đấu nối
  Cập nhật lúc 05/03/2018 2:17:30 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 13/03/2018 9:00:00 SA đến: 27/03/2018 9:00:00 SA