Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Thiết bị văn phòng (27/19-DVN/XNK)
  Cập nhật lúc 18/10/2019 11:19:34 SA - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 9:00:00 SA đến: 31/10/2019 9:00:00 SA
 • Filter giàn MKC (XNK-25/19-VT)
  Cập nhật lúc 09/10/2019 2:32:12 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 15/10/2019 9:00:00 SA đến: 28/10/2019 9:00:00 SA
 • Thiết bị văn phòng (XNK-26/19-VT)
  Cập nhật lúc 08/10/2019 4:54:00 CH - Bên mời thầu: XN Khí
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2019 9:00:00 SA đến: 22/10/2019 9:00:00 SA