Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Kiểm toán báo cáo tài chính của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 12/11 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
    Cập nhật lúc 13/03/2018 3:10:33 CH - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 08/03/2018 8:00:00 SA đến: 28/03/2018 2:00:00 CH