Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mời khảo sát và báo giá bảo trì thiết bị thí nghiệm.
    Cập nhật lúc 22/08/2019 4:38:47 CH - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 22/08/2019 8:00:00 SA đến: 29/08/2019 4:00:00 CH
  • Mời khảo sát và báo giá sửa chữa thiết bị thí nghiệm.
    Cập nhật lúc 16/08/2019 3:07:58 CH - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 28/08/2019 4:00:00 CH