Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thuê dịch vụ cung cấp nhân lực thực hiện thiết kế chi tiết Dự án Cải hoán và mở rộng công suất nén khí giàn MKS Lô 09-1 – Đơn hàng DV-08/17-NIPI-WTCP
    Cập nhật lúc 09/01/2018 10:22:25 SA - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 09/01/2018 8:00:00 SA đến: 05/02/2018 2:00:00 CH