Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mua thiết bị văn phòng cho lô 09-3/12
    Cập nhật lúc 16/10/2017 4:32:30 CH - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 12:00:00 SA đến: 30/10/2017 12:00:00 SA
  • Thuê tư vấn Hazop & Hazid – Đơn hàng DV-209/17-NIPI
    Cập nhật lúc 02/10/2017 1:44:53 CH - Bên mời thầu: Viện
    Thời gian bán HSMT từ: 04/10/2017 8:00:00 SA đến: 24/10/2017 2:00:00 CH