Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TTAT/017/2020-DV/DVN
  Cập nhật lúc 30/06/2020 4:11:15 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/005/20-VT Mua vật tư, thiết bị phòng
  Cập nhật lúc 26/06/2020 3:38:33 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Gói thầu TTAT/004/20-VT Mua văn phòng phẩm
  Cập nhật lúc 26/06/2020 3:27:03 CH - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • TTAT/012/20-DV
  Cập nhật lúc 24/06/2020 11:09:58 SA - Bên mời thầu: TT An toàn
  Thời gian bán HSMT từ: 30/06/2020 8:00:00 SA đến: 09/07/2020 9:00:00 SA