Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-030/18-KT/TƯ - Vật tư xử lý sự cố UPS Chloride trên giàn BK Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 15/11/2018 4:23:05 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 21/11/2018 8:00:00 SA đến: 03/12/2018 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Phụ tùng, thiết bị cho hệ thống bơm Sulzer MSP1" - Gói thầu số KT-136/18-VT
  Cập nhật lúc 13/11/2018 7:58:54 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2018 8:00:00 SA đến: 27/11/2018 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu cung cấp “ Vật tư để lấy mẫu sâu giếng CT-6X trên CTC-1" - Gói thầu số VT-04/18-KT/CÁ TẦM
  Cập nhật lúc 13/11/2018 7:55:32 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2018 8:00:00 SA đến: 26/11/2018 2:00:00 CH
 • VT-028/18-KT/TƯ _Vật tư tiêu hao thiết bị cơ khí trên BK- Thiên Ưng
  Cập nhật lúc 12/11/2018 4:58:53 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/11/2018 8:00:00 SA đến: 26/11/2018 8:30:00 SA
 • KT-132/18-VT – Dụng cụ và phụ tùng thay thế cho thiết bị xác định hàm lượng nước các giếng khai thác dầu
  Cập nhật lúc 09/11/2018 4:59:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2018 8:00:00 SA đến: 23/11/2018 2:00:00 CH
 • VT-541/18-KT – Phụ tùng cho công việc khảo sát giếng mỏ NR-DM
  Cập nhật lúc 09/11/2018 4:28:20 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 15/11/2018 8:00:00 SA đến: 23/11/2018 2:00:00 CH
 • KT-137/18-VT _ Vật tư kết nối giếng bơm ép
  Cập nhật lúc 07/11/2018 4:59:45 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 13/11/2018 8:00:00 SA đến: 23/11/2018 2:00:00 CH
 • DV-033/18-DA/FPSO: Cung cấp Nhân lực, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác hàn đắp và sửa chữa các vị trí bị ăn mòn trong COT 6P trên tàu FPSO TGT1 năm 2018 MSR 3319
  Cập nhật lúc 06/11/2018 10:33:55 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 22/11/2018 9:00:00 SA
 • VT-095/18-KT-TƯ-ĐH: “Bình piston lấy mẫu
  Cập nhật lúc 06/11/2018 10:27:33 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/11/2018 8:00:00 SA đến: 20/11/2018 2:00:00 CH
 • VT-096/18-DA/CNV: Cung cấp Vật tư phụ tùng cơ khí cho giàn CNV
  Cập nhật lúc 06/11/2018 9:54:33 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 19/11/2018 9:00:00 SA
 • VT-097/18-DA/FPSO - Vật tư thay thế cho hệ thống Bơm cứu hỏa, Xuồng cứu sinh & thiết bị nhà bếp trên Tàu FPSO-TGT-1-MSR 3298 & 3192.
  Cập nhật lúc 06/11/2018 9:51:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 19/11/2018 9:00:00 SA
 • VT-098/18-DA/FPSO: Redundancy Module cho ControlLogix 5000, MSR-3321; Solenoid valve cho SDV valve, MSR-3325
  Cập nhật lúc 06/11/2018 9:47:35 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 20/11/2018 2:00:00 CH
 • VT-099/18-DA/CNV: Vật tư tiêu hao phục vụ cho vận hành giàn CNV
  Cập nhật lúc 06/11/2018 8:56:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 20/11/2018 2:00:00 CH
 • VT-101/18-DA/FPSO: Cung cấp dung dịch foam chống cháy AFFF 3% cho tàu FPSO TGT1 MSR 2927
  Cập nhật lúc 06/11/2018 8:51:51 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 20/11/2018 9:00:00 SA
 • VT-102/18-DA/CNV: Cung cấp Các Module để thay thế và dự phòng cho hệ thống điều khiển của BK CNV
  Cập nhật lúc 06/11/2018 8:46:54 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/11/2018 8:00:00 SA đến: 21/11/2018 9:00:00 SA
 • VT-103/18-DA/CNV: Van chặn cho giàn CNV
  Cập nhật lúc 06/11/2018 8:44:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 09/11/2018 8:00:00 SA đến: 21/11/2018 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Ống thép và các chi tiết nối ống" - gói thầu số KT-134/18-VT
  Cập nhật lúc 03/11/2018 8:56:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/11/2018 8:00:00 SA đến: 22/11/2018 2:00:00 CH
 • KT-135/18-VT “Vật tư sơn bên trong bình áp lực”
  Cập nhật lúc 02/11/2018 4:18:15 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/11/2018 8:00:00 SA đến: 20/11/2018 2:00:00 CH
 • KT-133/18-VT _ Dụng cụ và phụ tùng thay thế cho thiết bị xác định hàm lượng nước các giếng khai thác dầu
  Cập nhật lúc 31/10/2018 2:28:12 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/11/2018 8:00:00 SA đến: 16/11/2018 2:00:00 CH
 • TBMT gói thầu số VT-03/18-KT/CÁ TẦM về việc cung cấp "Vật tư tiêu hao để lấy mẫu sâu giếng CT-2X, CT-4X trên CTC-1"
  Cập nhật lúc 31/10/2018 1:45:06 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 06/11/2018 8:00:00 SA đến: 16/11/2018 2:00:00 CH