Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-128/18-DA/FPSO: “Cảm biến đo mức cho bình Gas nhiên liệu cao áp 35-LIT-6110, MSR-3292”
  Cập nhật lúc 14/01/2019 1:52:13 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 18/01/2019 8:00:00 SA đến: 28/01/2019 2:00:00 CH
 • TBMT cung cấp “Nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng thực hiện công việc cáp tời cho các giếng TL-2P của PVEP" - Gói thầu số VT-131/18-DA/PVEP
  Cập nhật lúc 13/01/2019 8:39:11 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/01/2019 8:00:00 SA đến: 28/01/2019 2:00:00 CH
 • DV-002/19-DA/FPSO: Cung cấp dịch vụ giám sát, tư vấn và quản lý tàu FPSO ARMADA TGT-01
  Cập nhật lúc 11/01/2019 1:51:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/01/2019 8:00:00 SA đến: 31/01/2019 8:30:00 SA
 • TBMT cung cấp “Dụng cụ cho việc bảo dưỡng & Vận Hành máy nén khí Đại Hùng trên giàn BK-TNG" - Gói thầu số VT-130/18-DA/TƯ ĐH
  Cập nhật lúc 08/01/2019 7:32:15 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 11/01/2019 8:00:00 SA đến: 21/01/2019 2:00:00 CH
 • DV-003/19-DA/FPSO: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng trên tàu FPSO ARMADA TGT-01
  Cập nhật lúc 04/01/2019 3:49:01 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2019 8:00:00 SA đến: 21/01/2019 8:30:00 SA
 • VT-126/18-DA/CNV – Thiết bị sinh hoạt phục vụ cho vận hành giàn CNV
  Cập nhật lúc 28/12/2018 4:16:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 08/01/2019 8:00:00 SA đến: 18/01/2019 9:00:00 SA
 • TBMT cung cấp “Hóa phẩm hấp thụ H2S cho VSP-02” - Gói thầu số VT-601/18-KT
  Cập nhật lúc 28/12/2018 8:34:25 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 07/01/2019 8:00:00 SA đến: 17/01/2019 2:00:00 CH