Sign In

Thông báo đấu thầu

  • TBMT gói KT-159/19-VT "Phụ tùng cho thiết bị năng lượng Diesel, Tuốc bin khí"
    Cập nhật lúc 28/11/2019 2:33:04 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
    Thời gian bán HSMT từ: 04/12/2019 8:00:00 SA đến: 11/12/2019 9:00:00 SA
  • VT-19/19-KT/Cá Tầm _ Phụ tùng cho hệ thống nung dầu giàn CTC-1
    Cập nhật lúc 27/11/2019 10:31:45 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
    Thời gian bán HSMT từ: 03/12/2019 8:00:00 SA đến: 13/12/2019 2:00:00 CH