Sign In

Thông báo đấu thầu

 • VT-119/17-DA/FPSO - Mua Sơn MSR- 2688-2810 cho FPSO-AMD-TGT1
  Cập nhật lúc 24/10/2017 8:39:11 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 07/11/2017 9:00:00 SA
 • Cáp thép (số hiệu gói thầu KT-095/17-VT)
  Cập nhật lúc 24/10/2017 8:03:39 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 8:00:00 SA đến: 10/11/2017 2:00:00 CH
 • VT-114/17-DA/DVN: Mua Nitơ lỏng và thuê Tank chứa Nitơ lỏng để gọi dòng giếng khoan CT-5X
  Cập nhật lúc 23/10/2017 3:57:14 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 27/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 8:30:00 SA
 • GIA HẠN: VT-104/17-DA/FPSO: Vật tư điện thay thế và dự phòng cho FPSO - MSR-2872, 2873, 2875, 2924
  Cập nhật lúc 23/10/2017 9:30:26 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/10/2017 8:00:00 SA đến: 27/10/2017 9:00:00 SA
 • KT-094/17-VT - Máy Điều Hòa Công Nghiệp
  Cập nhật lúc 18/10/2017 2:27:32 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2017 8:00:00 SA đến: 03/11/2017 9:00:00 SA
 • Kim loại đen 2018 (KT-102/17-VT).
  Cập nhật lúc 18/10/2017 10:17:40 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 25/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 1:30:00 CH
 • KT-091/17-VT – “Cáp và dây dẫn điện”
  Cập nhật lúc 17/10/2017 2:22:33 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho nồi hơi PPU (KT-093/17-VT).
  Cập nhật lúc 17/10/2017 2:08:56 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 1:30:00 CH
 • VT-109/17-DA/DVN: Hóa phẩm phá nhũ tương cho giàn CNV 2018
  Cập nhật lúc 17/10/2017 9:33:58 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 19/10/2017 8:00:00 SA đến: 03/11/2017 2:00:00 CH
 • VT-113/17-DA/HST& HSD: Thiết bị điện và dụng cụ cho giàn HST_Thang Long
  Cập nhật lúc 17/10/2017 9:31:00 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 8:00:00 SA đến: 30/10/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng hệ thống chiếu sáng (KT-088/17-VT)
  Cập nhật lúc 16/10/2017 4:17:18 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 03/11/2017 9:00:00 SA
 • KT-089/17-VT - Phụ tùng điện cho giàn PPD 40.000 & CTK3.
  Cập nhật lúc 16/10/2017 4:13:02 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 8:00:00 SA đến: 30/10/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho các máy Diesel (KT-090/17-VT)
  Cập nhật lúc 16/10/2017 4:08:47 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 9:00:00 SA
 • Phụ tùng cho bơm Ethanol, bơm nước ngọt và hệ thống phóng Pig trên BK Thiên Ưng (VT-23/17-KT/TƯ).
  Cập nhật lúc 11/10/2017 10:34:12 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 8:00:00 SA đến: 26/10/2017 1:30:00 CH
 • Phụ tùng điện cho các giàn MSP1÷11, RP1÷3 đợt 2 (KT-087/17-VT) - Loại gói thầu:
  Cập nhật lúc 11/10/2017 7:57:52 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 8:00:00 SA đến: 26/10/2017 9:00:00 SA
 • Phần tử lọc cho bơm Condensate 30P01A/B trên BK Thiên Ưng (VT-024/17-KT/TƯ)
  Cập nhật lúc 10/10/2017 2:06:23 CH - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 16/10/2017 8:00:00 SA đến: 26/10/2017 8:30:00 SA
 • Kết quả VT-077/17-DA/R-ĐM : Vật tư, phụ tùng TĐH
  Cập nhật lúc 10/10/2017 10:22:57 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 10/10/2017 12:00:00 SA đến: 12/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả VT-071/17-DA/DVN : Mua bộ habitat phục vụ công tác dịch vụ ngoài
  Cập nhật lúc 10/10/2017 10:01:28 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả KT-061/17-VT : Phụ tùng đo lưu lượng kiểu chênh áp cho hệ thống Gaslift trên các công trình biển
  Cập nhật lúc 10/10/2017 9:57:52 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả KT-033/17-VT : Phụ tùng cho bồn chứa hóa phẩm và trạm pha chế năm 2017
  Cập nhật lúc 10/10/2017 9:56:10 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả KT-032/17-VT : Lưới chống trượt cho Sân bay Trực thăng
  Cập nhật lúc 10/10/2017 9:54:03 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả KT-027/17-VT : Cung cấp Vòng bi và dây curoa cho các công trình biển năm 2017
  Cập nhật lúc 10/10/2017 9:19:07 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • Kết quả KT-040/17-VT/HC : Vật tư cho khắc phục các tồn đọng của hệ thống thu gom khí trên tàu VSP-02
  Cập nhật lúc 10/10/2017 9:03:35 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 01/10/2017 12:00:00 SA đến: 01/12/2017 12:00:00 SA
 • KT-086/17-VT : Vật tư làm sạch bề mặt kim loại cho các CTB năm 2018
  Cập nhật lúc 09/10/2017 8:45:01 SA - Bên mời thầu: XN Khai thác
  Thời gian bán HSMT từ: 12/10/2017 8:00:00 SA đến: 24/10/2017 2:00:00 CH