Sign In

Thông báo đấu thầu

  • VT-401/17-VTB
    Cập nhật lúc 18/10/2017 8:31:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
    Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 13/11/2017 9:00:00 SA
  • Gói thầu: “Thuê dịch vụ chế tạo trên bờ dầm chịu lực MSF-Dự án xây dựng giàn Cá Tầm 01 ( lô 09-3/12)”-DV-213/17-XL-NQL
    Cập nhật lúc 16/10/2017 4:53:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
    Thời gian bán HSMT từ: 20/10/2017 9:00:00 SA đến: 08/11/2017 9:00:00 SA