Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Provision of Fuel Gas System - Đơn hàng/Package No. VT-04/17-XNK-WTCP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 2:10:11 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 08/05/2018 9:00:00 SA
 • Mua vật tư giàn giáo cho Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt - Đơn hàng XNXL-033/18-SVCPP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 8:52:03 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 9:00:00 SA
 • Provision of Automated Valves - Đơn hàng VT-07/17-XNK-WTCP
  Cập nhật lúc 23/03/2018 8:42:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 07/05/2018 9:00:00 SA
 • Supply of Spinning Wrench of Iron Roughneck for J.U. “Tam Dao - 03” for Block 09-1 (VT-066/18-KB)
  Cập nhật lúc 20/03/2018 10:40:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Thuê dịch vụ Phục hồi sơn chống ăn mòn kết cấu chân đế, sàn sân bay và Sửa chữa kết cấu kim loại giàn BK1/BK10 mỏ Bạch Hổ - Vietsovpetro” – DV-073&056/18-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 16/03/2018 1:25:26 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 9:00:00 SA đến: 06/04/2018 9:00:00 SA
 • Cung cấp Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2018 (theo Đơn hàng số VT-047/18-KB)
  Cập nhật lúc 12/03/2018 10:44:18 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 06/03/2018 8:00:00 SA đến: 26/03/2018 9:00:00 SA
 • Chemicals for crude oil treatment in the NR-DM field (ITB No. VT-069/18-KT)
  Cập nhật lúc 08/03/2018 3:03:45 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/03/2018 8:00:00 SA đến: 09/04/2018 2:00:00 CH
 • Thông báo mời thầu: “Thuê tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho 09 hạng mục công trình xây dựng nhỏ, sửa chữa, cải tạo trên bờ năm 2018 của Vietsovpetro” – BCKTKT-2018/VSP-NTK
  Cập nhật lúc 02/03/2018 10:38:43 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 09/03/2018 9:00:00 SA đến: 29/03/2018 9:00:00 SA