Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Spare parts for class repair of M/V “Sao Mai – 01”
  Cập nhật lúc 17/01/2018 10:20:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/01/2018 8:00:00 SA đến: 08/02/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu: “Thuê dịch vụ cải tạo bếp ăn giàn Thỏ Trắng 1 - ThTC1 và giàn Thỏ Trắng 2 – ThTC2 mỏ Thỏ Trắng - Vietsovpetro” – QĐ-1200&1517/17-KT1-NTK
  Cập nhật lúc 16/01/2018 10:18:45 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 22/01/2018 9:00:00 SA đến: 06/02/2018 9:00:00 SA
 • VT-004/18-KB (Phụ tùng cho búa khoan các loại)
  Cập nhật lúc 04/01/2018 10:27:41 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 29/01/2018 9:00:00 SA
 • DV-294/17-XL (Thuê trailer phục vụ hạ thủy chân đế, khối thượng tầng giàn CTC1 xuống sà lan)
  Cập nhật lúc 04/01/2018 10:21:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 10/01/2018 8:00:00 SA đến: 25/01/2018 9:00:00 SA
 • VT-007/18-KHI-DA (Van tự động, lô 09-1)
  Cập nhật lúc 26/12/2017 6:29:02 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/01/2018 8:00:00 SA đến: 22/01/2018 9:00:00 SA