Sign In

Thông báo đấu thầu

 • class repair of Vessel “Truong Sa” in 2020 of Block 09.1 (VSP’s Inquiry No. DV-364/19-VTB)
  Cập nhật lúc 31/03/2020 9:38:58 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 7:00:00 SA đến: 15/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu qua mạng - Gói thầu: Sửa chữa chống thấm các tòa nhà của Trung tâm y tế - Vietsovpetro” (Gói thầu số DV-070/20-XD1-VTN)
  Cập nhật lúc 30/03/2020 3:09:20 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 9:00:00 SA đến: 10/04/2020 9:00:00 SA
 • Hệ thống kiểm soát thiết bị đầu cuối (gói thầu số VT-096/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 30/03/2020 9:48:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2020 10:00:00 SA đến: 20/04/2020 2:00:00 CH
 • Provision of Open drain cassion submersible pump for BK-TNG Platform, Block 04-3 under Vietsovpetro’s Package VT-047/20-KT.
  Cập nhật lúc 30/03/2020 9:47:13 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 27/03/2020 4:30:00 CH đến: 16/04/2020 9:00:00 SA
 • Hóa phẩm cho BK – Thiên Ưng (VT-079/20-KT)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 5:24:46 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • Purchasing E&I materials for extention of Gaslift system and Manifold on BK14/BT7, Block 09.1 (bidding package No. VT-073/20-XL-NHT)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 7:39:04 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 9:00:00 SA đến: 14/04/2020 2:00:00 CH
 • Thiết bị cho hệ thống E-mail, cổng thông tin, Internet (VT-094/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 25/03/2020 7:55:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 8:00:00 SA đến: 15/04/2020 9:00:00 SA
 • Deoiler chemical for treatment of produced water (ITB No. VT-092/20-KT)
  Cập nhật lúc 20/03/2020 10:43:14 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 4:00:00 CH đến: 03/04/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị viba cho các công trình biển (VT-083/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 20/03/2020 8:47:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 8:00:00 SA đến: 10/04/2020 9:00:00 SA
 • UPS, Battery cho các trung tâm máy chủ (VT-084/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 20/03/2020 7:44:10 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 9:00:00 SA đến: 10/04/2020 9:00:00 SA
 • Máy chủ (VT-082/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 20/03/2020 7:32:26 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 9:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp hóa phẩm (Pour Point Depressant and Demulsifier) (gói thầu số VT-037/20-KT)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:50:43 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 8:00:00 SA đến: 13/04/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị lòng giếng và phụ tùng (ITB VT-046/20-KT)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:44:58 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 9:00:00 SA đến: 22/04/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị cho hệ thống thông tin liên lạc trên các công trình biển, theo đơn hàng số VT-093/20-CNTT
  Cập nhật lúc 19/03/2020 2:07:44 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 8:00:00 SA đến: 10/04/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ coiled tubing để thử vỉa cho giếng khoan BH-57, R-46 lô 09-1 (DV-082/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 10:41:38 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ coiled tubing cho giếng khoan 16-1/15-2X lô 16-1/15 (DV-058/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 10:39:01 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/03/2020 8:00:00 SA đến: 23/04/2020 9:00:00 SA
 • Thuê dịch vụ hoàn thiện giếng không bơm trám xi măng trong tầng móng năm 2020 (DV-108/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 10:12:33 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 8:00:00 SA đến: 21/04/2020 9:00:00 SA
 • Thiết bị phụ trợ khám nghiệm cẩu trên các công trình biển (V-054/20-CD)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 8:52:12 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 8:00:00 SA đến: 09/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Hỗn hợp xi măng - hóa phẩm bơm trám giếng khoan năm 2020 cho lô 09-1 (Gói thầu số VT-069/20-KB)
  Cập nhật lúc 19/03/2020 8:44:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 25/03/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA
 • Hóa chất ức chế ăn mòn cho các đường ống dẫn khí (VT-058/20-KHI)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 5:01:09 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/03/2020 8:00:00 SA đến: 08/04/2020 9:00:00 SA
 • Hóa chất cho giàn nén khí (VT-044/20-KHI)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 4:56:55 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 17/03/2020 8:00:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Nhớt mỡ chuyên dụng cho Vietsovpetro năm 2020 (VT-043/20-VSP)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 4:54:33 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 13/03/2020 8:00:00 SA đến: 06/04/2020 9:00:00 SA
 • Instrumentation equipments and materials for connection to WCP the new wells on platforms (VSP’s package No. VT-060/20-KT)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 4:04:38 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2020 8:00:00 SA đến: 02/04/2020 9:00:00 SA
 • DV-099/20-DVL (Thuê dịch vụ carota khí để khoan giếng khoan 9009-BK9 lô 09-1)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 3:24:49 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 8:00:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020, theo đơn hàng số DV-095/20-DSNO
  Cập nhật lúc 17/03/2020 2:25:09 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 9:00:00 SA đến: 13/04/2020 9:00:00 SA
 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu toàn hệ thống mạng (VT-056/20-CNTT)
  Cập nhật lúc 17/03/2020 8:00:07 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 9:00:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu: Mở rộng hệ thống tổng đài trên bờ và CTB
  Cập nhật lúc 13/03/2020 5:08:23 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 8:00:00 SA đến: 03/04/2020 9:00:00 SA
 • Các thiết bị cho tổ hợp DST (thay thế các thiết bị hỏng khi thử vỉa GK EF-1X
  Cập nhật lúc 13/03/2020 2:09:28 CH - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 12:00:00 SA đến: 28/04/2020 9:00:00 SA
 • Đánh giá, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho BMDH Vietsovpetro (АУ СП-0146/20)
  Cập nhật lúc 13/03/2020 9:11:24 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 02/04/2020 9:00:00 SA đến: 02/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp hàng hóa căn-tin phục vụ nhu cầu tiếp khách cho Vietsovpetro năm 2020 (Đơn hàng VT-029/20-VP)
  Cập nhật lúc 13/03/2020 8:49:16 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
  Thời gian bán HSMT từ: 19/03/2020 9:00:00 SA đến: 06/04/2020 9:00:00 SA