Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thuê kênh vệ tinh VINASAT (3.5Mbps) theo đơn hàng số DV-270/19-CNTT
    Cập nhật lúc 23/08/2019 8:35:48 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
    Thời gian bán HSMT từ: 23/08/2019 8:00:00 SA đến: 13/09/2019 9:00:00 SA
  • Thông báo mời thầu: “Sửa chữa nhà xưởng số 21 thuộc Xí nghiệp Xây lắp – Vietsovpetro” - DV-257/19-PXD-NTK
    Cập nhật lúc 09/08/2019 11:20:47 SA - Bên mời thầu: Bộ máy điều hành
    Thời gian bán HSMT từ: 15/08/2019 9:00:00 SA đến: 30/08/2019 9:00:00 SA