Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (CD-036/20)
  Cập nhật lúc 26/03/2020 2:45:47 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2020 3:00:00 CH đến: 06/04/2020 3:00:00 CH
 • Vật tư và phụ tùng sửa chữa bơm ngầm (CD-038/20)
  Cập nhật lúc 25/03/2020 9:11:56 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 8:00:00 SA đến: 10/04/2020 2:00:00 CH
 • Vật tư để kiểm tra khuyết tật (NDT) (CĐ-037/20)
  Cập nhật lúc 24/03/2020 9:51:28 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 31/03/2020 8:00:00 SA đến: 13/04/2020 2:00:00 CH
 • Cáp thép (CD-027/20)
  Cập nhật lúc 23/03/2020 3:27:29 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2020 2:00:00 CH đến: 08/04/2020 2:30:00 CH
 • Dịch vụ bảo dưỡng 3 máy CNC CTX-400E, DMU-60, DMU-85 (CD-035/20)
  Cập nhật lúc 20/03/2020 9:45:34 SA - Bên mời thầu: XN Cơ điện
  Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 10:00:00 SA đến: 03/04/2020 3:00:00 CH