Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật tư cơ khí để chế tạo bộ đo đa pha tổng (MFM-1201) (VT-640/19-CD-DA)
    Cập nhật lúc 18/10/2019 3:09:40 CH - Bên mời thầu: XN Cơ điện
    Thời gian bán HSMT từ: 24/10/2019 8:00:00 SA đến: 08/11/2019 2:00:00 CH