Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dụng cụ làm sạch kim loại và Sơn theo gói thầu XNKSG-0163/19
    Cập nhật lúc 13/08/2019 3:19:32 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 16/08/2019 8:00:00 SA đến: 27/08/2019 9:00:00 SA