Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu gói thầu XNKSG-0036/20 - Dịch vụ nhân công cho công tác thi công giếng khoan
    Cập nhật lúc 27/03/2020 9:59:46 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 03/04/2020 8:00:00 SA đến: 23/04/2020 9:00:00 SA
  • Gói thầu : XNKSG-0060/20 Van cho bơm khoan giàn Tam Đảo -02
    Cập nhật lúc 16/03/2020 10:43:10 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 20/03/2020 8:00:00 SA đến: 31/03/2020 9:00:00 SA