Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu mua máy Điều hòa Nhiệt độ gói thầu XNKSG-0220/19
    Cập nhật lúc 05/12/2019 10:31:01 SA - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 12/12/2019 8:00:00 SA đến: 24/12/2019 9:00:00 SA
  • Gói thầu XNK&SG-0218/19 Hiệu chỉnh :Dịch vụ đại tu giàn Tam Đảo 03 sau 5 năm hoạt động
    Cập nhật lúc 04/12/2019 3:27:51 CH - Bên mời thầu: XN Khoan
    Thời gian bán HSMT từ: 10/12/2019 8:00:00 SA đến: 27/12/2019 9:00:00 SA