Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông tin mời thầu ĐH: 004/17-PTT/VTB
    Cập nhật lúc 18/01/2018 9:51:26 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 17/01/2018 8:00:00 SA đến: 24/01/2018 8:00:00 SA