Sign In

Thông báo đấu thầu

 • TB mời thầu đơn hàng: 005/18/CTC1-VTB ngày 19/3/2018.
  Cập nhật lúc 21/03/2018 8:13:41 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 2:00:00 CH đến: 02/04/2018 8:00:00 SA
 • Mua máy điều hòa, đơn hàng VTB-009/18/VT
  Cập nhật lúc 20/03/2018 2:02:00 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 23/03/2018 8:00:00 SA đến: 05/04/2018 8:00:00 SA
 • ĐH VTB-007/18/VT
  Cập nhật lúc 16/03/2018 11:46:09 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 30/03/2018 8:00:00 SA
 • Đơn hàng VTB-006/18/VT
  Cập nhật lúc 16/03/2018 11:40:12 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 7:30:00 SA đến: 03/04/2018 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu
  Cập nhật lúc 13/03/2018 9:39:01 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 16/03/2018 7:00:00 SA đến: 26/03/2018 8:00:00 SA
 • “Soạn thảo cập nhật chỉnh sửa hệ thống quản lý an toàn và mời VRQC đánh giá giấy chứng nhận DOC năm 2018”, đơn hàng VTB-002/18/DV
  Cập nhật lúc 13/03/2018 9:04:45 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 14/03/2018 8:00:00 SA đến: 29/03/2018 8:00:00 SA