Sign In

Thông báo đấu thầu

  • “Mua hải đồ và Ấn phẩm hàng hải cho đội tàu năm 2019-2020”, đơn hàng VTB-035/19/VT
    Cập nhật lúc 16/10/2019 8:40:20 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 18/10/2019 8:00:00 SA đến: 30/10/2019 8:00:00 SA