Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Phân tích nồng độ khí thở dùng cho thợ lặn, đơn hàng VTB-001/20/DV
    Cập nhật lúc 08/01/2020 10:07:10 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 14/01/2020 7:00:00 SA đến: 05/02/2020 8:00:00 SA