Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Mua phụ tùng sửa chữa tàu Sông Dinh 01 năm 2020, đơn hàng VTB-037/19/VT
    Cập nhật lúc 27/11/2019 7:23:42 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 7:00:00 SA đến: 11/12/2019 8:00:00 SA
  • Mua kính buồng lái cho tàu Thiên Ưng-01, đơn hàng VTB-036/19/VT
    Cập nhật lúc 25/11/2019 10:42:44 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 27/11/2019 8:00:00 SA đến: 12/12/2019 8:00:00 SA