Sign In

Thông báo đấu thầu

 • thông báo mời thầu "Mua phụ tùng sửa chữa hệ thống DP tàu VSP-Express" đơn hàng VTB-036/17/VT
  Cập nhật lúc 24/10/2017 11:01:48 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 23/10/2017 8:00:00 SA đến: 06/11/2017 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu “Mua sắt thép" đơn hàng VTB-025/17/VT
  Cập nhật lúc 23/10/2017 2:14:49 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 17/10/2017 8:00:00 SA đến: 02/11/2017 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu ĐH: VTB-034/17/VT
  Cập nhật lúc 16/10/2017 3:31:39 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2017 8:00:00 SA đến: 24/10/2017 8:00:00 SA
 • Thông báo mời chào hàng, Đơn hàng VTB-033/17/VT, mua tấm Klingesil cho đội tàu XN VTB&CTL
  Cập nhật lúc 11/10/2017 9:51:02 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2017 7:00:00 SA đến: 26/10/2017 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu
  Cập nhật lúc 11/10/2017 9:44:12 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2017 7:00:00 SA đến: 30/10/2017 8:00:00 SA
 • Thông báo mời thầu gói thầu mua que hàn cho XN VTB&CTL, đơn hàng hiệu chỉnh số VTB-019/17/VT
  Cập nhật lúc 09/10/2017 11:20:17 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 13/10/2017 7:00:00 SA đến: 30/10/2017 8:00:00 SA
 • Thông tin mời thầu của đơn hàng số VTB - 031/17/VT
  Cập nhật lúc 29/09/2017 3:04:53 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2017 8:00:00 SA đến: 26/10/2017 8:00:00 SA
 • Thông tin mời thầu của Đơn hàng số VTB - 030/17/VT
  Cập nhật lúc 29/09/2017 3:02:36 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 05/10/2017 8:00:00 SA đến: 26/10/2017 8:00:00 SA