Sign In

Thông báo đấu thầu

  • “Mua kính cửa sổ buồng lái cho tàu Vũng Tàu-05”, đơn hàng VTB-027/19/VT
    Cập nhật lúc 19/08/2019 8:53:37 SA - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
    Thời gian bán HSMT từ: 20/08/2019 8:00:00 SA đến: 04/09/2019 8:00:00 SA