Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Gia hạn mời thầu "Mua dụng cụ sửa chữa", đơn hàng VTB-013/20/VT
  Cập nhật lúc 08/07/2020 3:20:45 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 10:00:00 SA đến: 20/07/2020 10:00:00 SA
 • Tư vấn nâng cấp HTQL ATSKNN từ OHSAS 18001:2007 lên ISO 45001:2018 và tích hợp với hệ thống ISO 9001:2015, đơn hàng VTB-028/20/DV
  Cập nhật lúc 01/07/2020 3:43:25 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 03/07/2020 10:00:00 SA đến: 23/07/2020 10:00:00 SA
 • Soạn thảo cập nhật chỉnh sửa Hệ thống quản lý an toàn, an ninh và mời VRQC đánh giá giấy chứng nhận DoC năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISM Code), đơn hàng VTB-027/20/DV
  Cập nhật lúc 29/06/2020 3:04:08 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 14/07/2020 10:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Soạn thảo cập nhật Kế hoạch an ninh tàu biển, trình VR phê duyệt năm 2020 (Thực hiện bộ luật ISPS), đơn hàng VTB-026/20/DV
  Cập nhật lúc 29/06/2020 3:01:47 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2020 10:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Cập nhật, soạn thảo, mua sắm bổ sung tài liệu trình đăng kiểm phê duyệt cho các tàu theo công ước SOLAS, MARPOL, bộ luật FSS, LSA… năm 2020”, đơn hàng VTB-025/20/DV
  Cập nhật lúc 29/06/2020 2:58:56 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 29/06/2020 10:00:00 SA đến: 14/07/2020 10:00:00 SA
 • Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho XN VTB&CTL năm 2020, ĐH VTB-016/20/VT
  Cập nhật lúc 24/06/2020 3:44:05 CH - Bên mời thầu: XN Vận tải biển
  Thời gian bán HSMT từ: 25/06/2020 7:30:00 SA đến: 10/07/2020 8:30:00 SA