Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch vụ bảo trì hệ thống thang máy tòa nhà BMĐH, toà nhà XN Xây lắp & Dịch vụ và tòa nhà Vận tải ô tô vietsovpetro - năm 2020
    Cập nhật lúc 25/03/2020 2:44:07 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 30/03/2020 9:00:00 SA đến: 10/04/2020 10:00:00 SA