Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Vật tư điện Quý I năm 2020
    Cập nhật lúc 29/11/2019 3:37:43 CH - Bên mời thầu: Ban ĐSNO
    Thời gian bán HSMT từ: 06/12/2019 9:00:00 SA đến: 17/12/2019 9:00:00 SA