Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Săm lốp ô tô năm 2020, XNDV-019/20-VT
  Cập nhật lúc 01/07/2020 9:28:35 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 15/07/2020 9:00:00 SA
 • Phin lọc ô tô ,XNDV-022/20-VT
  Cập nhật lúc 01/07/2020 9:19:01 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 26/06/2020 8:00:00 SA đến: 09/07/2020 9:00:00 SA
 • Vật tư phụ tùng thiết bị hàn đơn hàng số XNDV-023/20-VT.
  Cập nhật lúc 29/06/2020 10:08:18 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 8:30:00 SA đến: 14/07/2020 9:00:00 SA