Sign In

Thông báo đấu thầu

 • Cung cấp gỗ xẻ làm đà kê ống đơn hàng số XNDV-010/20-VT.
  Cập nhật lúc 20/03/2020 9:59:08 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 8:30:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp Pallet gỗ đơn hàng số XNDV-008/20-VT.
  Cập nhật lúc 20/03/2020 9:56:46 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 24/03/2020 8:30:00 SA đến: 07/04/2020 9:00:00 SA
 • Cung cấp cáp điện và dây dẫn điện đơn hàng số XNDV-009/20-VT.
  Cập nhật lúc 17/03/2020 9:21:53 SA - Bên mời thầu: XN Dịch vụ cảng
  Thời gian bán HSMT từ: 18/03/2020 8:30:00 SA đến: 31/03/2020 9:30:00 SA