Sign In

Thông báo đấu thầu

 • “Mua phụ tùng cho thiết bị viba” theo đơn hàng số CNTT-0010/18.
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:26:42 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy in” theo đơn hàng số CNTT-0006/18.
  Cập nhật lúc 23/03/2018 3:23:33 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 29/03/2018 8:00:00 SA đến: 11/04/2018 9:00:00 SA
 • Mua phụ tùng cho UPS” theo đơn hàng số CNTT-0011/18.
  Cập nhật lúc 22/03/2018 9:44:26 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 28/03/2018 8:00:00 SA đến: 10/04/2018 9:00:00 SA
 • “Mua máy chủ” theo đơn hàng số CNTT-0002/18.
  Cập nhật lúc 21/03/2018 2:34:07 CH - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 26/03/2018 8:00:00 SA đến: 06/04/2018 9:00:00 SA
 • Phụ tùng sửa chữa và mở rộng dung lượng tổng đài điện thoại trên biển và bở
  Cập nhật lúc 16/03/2018 9:25:03 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 22/03/2018 8:00:00 SA đến: 04/04/2018 9:00:00 SA
 • Mua thiết bị viba cho các công trình biển” theo đơn hàng số CNTT-0001/18
  Cập nhật lúc 15/03/2018 8:04:24 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
  Thời gian bán HSMT từ: 21/03/2018 8:00:00 SA đến: 03/04/2018 9:00:00 SA