Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Thông báo mời thầu gói thầu: Máy thu phát VHF
    Cập nhật lúc 25/06/2020 11:29:00 SA - Bên mời thầu: TT Cộng nghệ TT&LL
    Thời gian bán HSMT từ: 01/07/2020 8:00:00 SA đến: 17/07/2020 9:00:00 SA