Sign In

Thông báo đấu thầu

 • “Thiết bị điện và vật tư” -Theo đơn hàng số DVL-047/20/VT
  Cập nhật lúc 08/07/2020 4:51:17 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 13/07/2020 8:00:00 SA đến: 28/07/2020 9:00:00 SA
 • Kim loại đen - DVL-039/20/VT cho 091
  Cập nhật lúc 30/06/2020 2:31:21 CH - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • Dịch vụ “Sửa chữa bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ”-Theo đơn hàng số DVL-042/20/DV
  Cập nhật lúc 30/06/2020 11:11:05 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 02/07/2020 8:00:00 SA đến: 13/07/2020 9:00:00 SA
 • Dụng cụ đo lường - DVL-045/20/VT cho 091
  Cập nhật lúc 30/06/2020 8:03:58 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 07/07/2020 8:00:00 SA đến: 22/07/2020 9:00:00 SA
 • “Vật tư bảo hộ lao động năm 2020” -Theo đơn hàng số DVL-041/20/VT
  Cập nhật lúc 29/06/2020 8:40:55 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 06/07/2020 8:00:00 SA đến: 21/07/2020 9:00:00 SA
 • Máy điều hòa nhiệt độ công nghiệp cho các trạm ĐVL- DVL-038/20/VT cho 091
  Cập nhật lúc 26/06/2020 9:25:35 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
  Thời gian bán HSMT từ: 26/06/2020 8:00:00 SA đến: 10/07/2020 9:00:00 SA