Sign In

Thông báo đấu thầu

  • Dịch vụ сải tạo và mở rộng vùng quan sát kho Vật liệu nổ Đất Đỏ
    Cập nhật lúc 26/03/2020 11:08:39 SA - Bên mời thầu: XN đia vật lý
    Thời gian bán HSMT từ: 01/04/2020 8:00:00 SA đến: 14/04/2020 9:00:00 SA