Sign In

Thông báo đấu thầu


​Xem chi tiết tại đây TBMT_KT-018.19-DV.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 8:00:00 SA đến 23/09/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác