Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 09/09/2019 7:15:00 SA đến 30/09/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 đ/set
Người liên hệ: Phòng Thương mại Vietsovpetro, Nguyễn Minh Tuấn-tel.2100/email: minhtuan.hq@vietsov.com.vn
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 30/09/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 30/09/2019 9:15:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

06/09/2019 3:44:05 CH
Thông báo mới thầu: “Sửa chữa nhỏ các nhà xưởng thuộc Xí nghiệp Khai thác – Vietsovpetro” - DV-289/19-PXD-NTK
Thời gian bán HSMT từ : 12/09/2019 9:00:00 SA đến 26/09/2019 9:00:00 SA

04/09/2019 2:25:15 CH
Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ" theo đơn hàng số DV311/19-CNTT
Thời gian bán HSMT từ : 06/09/2019 8:00:00 SA đến 26/09/2019 9:00:00 SA

28/08/2019 3:36:34 CH
Máy tính Workstation cho các chương trình chuyên dụng (địa chất, khai thác, khoan ...) theo đơn hàng số VT-506/19-CNTT
Thời gian bán HSMT từ : 04/09/2019 8:00:00 SA đến 24/09/2019 9:00:00 SA

27/08/2019 1:59:02 CH
Bảo trì hỗ trợ kỹ thuật hệ thống quản lý tài chính vật tư «ORACLE ERP» theo đơn hàng số DV-281/19-CNTT
Thời gian bán HSMT từ : 29/08/2019 8:00:00 SA đến 30/09/2019 9:00:00 SA