Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

03/10/2019 5:08:45 CH
DV-046/19-DA/CNV Dịch vụ nâng cấp phần mềm quản lý bảo dưỡng CMMS cho giàn CNV
Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 8:30:00 SA