Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 2:00:00 CH
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

07/10/2019 2:19:00 CH
KT-133/19-VT “Vật tư để lắp đặt skid trung hòa acid dư”
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

07/10/2019 10:53:58 SA
VT-092/19-DA/WHP: Vật tư thiết bị phục vụ vận hành và bảo dưỡng TGT-WHPs năm 2019
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 22/10/2019 8:30:00 SA

04/10/2019 4:52:33 CH
KT-137/19-VT “Phụ tùng cho ThTC, GTC”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 2:00:00 CH

04/10/2019 8:44:50 SA
TBMT gói VT-014/19-KT/TƯ “Phụ tùng cho thiết bị lọc nước biển trên BK Thiên Ưng”
Thời gian bán HSMT từ : 10/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA

03/10/2019 5:08:45 CH
DV-046/19-DA/CNV Dịch vụ nâng cấp phần mềm quản lý bảo dưỡng CMMS cho giàn CNV
Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 8:30:00 SA