Sign In

Thông báo đấu thầu


​Gói thầu: Sửa chữa và Bảo dưỡng máy Công cụ theo gói thầu XNKSG-0227/19

Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ
Người liên hệ: Nguyễn Trọng Thủy -Tel 02543 839871/8705
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

07/10/2019 8:11:21 SA
Gói thầu XNKSG-0219/19: Van các loại cho giàn khoan tự nâng-TT 2020
Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 8:00:00 SA đến 25/10/2019 9:00:00 SA

01/10/2019 9:33:44 SA
Gói thầu XNKSG-0218/19:: Dịch vụ đại tu giàn Tam Đảo 03 sau 5 năm hoạt động - (Phụ tùng điện cho thiết bị tàu thuyền)
Thời gian bán HSMT từ : 07/10/2019 8:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA