Sign In

Thông báo đấu thầu

Thiết bị văn phòng (XNK-26/19-VT)

Cập nhật: 08/10/2019 4:54:00 CH

1. Tên gói thầu: Thiết bị văn phòng (XNK-26/19-VT)

  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    
  • Thời gian thực hiện hợp đồng cụ thể như sau: trong vòng 02 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

2. Nguồn vốn: 100% Lô 09-1
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2019  đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2019 .
6. Địa điểm phát hành HSMT:
Điện thoại: 0254.3839871 – Ext: 2456
(Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Số tài khoản: 008.100.000001.1 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)
7. Giá bán 01 bộ HSMT:       100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

Bảo đảm dự thầu: 2.350.000 đồng (Hai triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

(Địa chỉ nhận HSMT: Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 0254. 3839 871 – Ext: 2456. Email: thoank.gm@vietsov.com.vn).

Thời gian bán HSMT từ : 12/10/2019 9:00:00 SA đến 22/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100000
Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Thoa
Hình thức đấu thầu: RRTN
Thời gian đóng thầu: 22/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 22/10/2019 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN