Sign In

Thông báo đấu thầu


Vật tư bổ sung cho mở rộng hệ thống khí Gazlift  BK-8/BK-17

Thời gian bán HSMT từ : 11/10/2019 7:00:00 SA đến 22/10/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 0
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu: 22/10/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 22/10/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Xây lắp

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

03/10/2019 1:49:06 CH
XNXL-150/19 Phụ tùng, dụng cụ và vật tư để kiểm tra mối hàn bằng tia Rơnghen
Thời gian bán HSMT từ : 09/10/2019 7:00:00 SA đến 21/10/2019 9:00:00 SA