Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 11/11/2019 8:00:00 SA đến 21/11/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 21/11/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 21/11/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN