Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 12/11/2019 8:00:00 SA đến 22/11/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 22/11/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 22/11/2019 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

05/11/2019 1:44:12 CH
TBMT gói VT-108/19-DA/FPSO "Vật tư cho vận hành tàu FPSO MSR-3614-3655-3656-3669-3673-3709"
Thời gian bán HSMT từ : 11/11/2019 8:00:00 SA đến 21/11/2019 9:00:00 SA