Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 06/11/2019 7:15:00 SA đến 06/12/2019 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 1.000.000đ/set
Người liên hệ: Nguyễn Minh Tuấn, Phòng Thương mại Vietsovpetro (Tel.2100)
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 06/12/2019 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 06/12/2019 9:15:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN