Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 8:00:00 SA đến 09/07/2020 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms. Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN