Sign In

Thông báo đấu thầu


​​​Cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho XN VTB&CTL năm 2020, ĐH VTB-016/20/VT

Thời gian bán HSMT từ : 25/06/2020 7:30:00 SA đến 10/07/2020 8:30:00 SA
Giá hồ sơ: 300.000
Người liên hệ: 3846
Hình thức đấu thầu: Rộng Rãi
Thời gian đóng thầu: 10/07/2020 8:30:00 SA
Thời gian mở thầu: 10/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN