Sign In

Thông báo đấu thầu


XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu mua Máy điều hòa công nghiệp cho các trạm Địa Vật Lý" theo hình thức đấu  thầu rộng rãi trong nước thuộc kế hoạch mua sắm sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất năm 2020.

XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại phòng KTKH-TMDV Tầng 4, Văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro, 65/1 Đường 30/4, TP.Vũng Tàu. Điện thoại 0254 3839871/3838662-Ext 8692 để mua Hồ sơ mời thầu (HSMT) với giá 200.000 VNĐ.​

Thời gian nhận hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2020 đến trước 09h00 giờ, ngày 10 tháng 07 năm 2020 (trong giờ làm việc/giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) Hình thức của bảo đảm dự thầu như hướng dẫn tại Bảng dữ liệu đấu thầu quy định tại chương II-Phần I trong HSMT này và phải được gửi cùng HSDT hoặc gửi riêng nhưng phải được gửi đến Văn phòng XN Địa vật lý giếng khoan số 65/1 Đường 30/4, TP.Vũng Tàu chậm nhất là trước 09h00 giờ, ngày 10 tháng 07 năm 2020 (thời điểm đóng thầu)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09h30 ngày 10 tháng   7  năm 2020, tại Phòng họp Tầng 4, XN Địa vật lý giếng khoan số 65/1 Đường 30/4, TP.Vũng Tàu

XN Địa vật lý giếng khoan-Vietsovpetro kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Thời gian bán HSMT từ : 26/06/2020 8:00:00 SA đến 10/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200.000
Người liên hệ: Ms Trang (tranglh.fg@vietsov.com.vn)
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 10/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 10/07/2020 9:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN đia vật lý

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN