Sign In

Thông báo đấu thầu


​Chi tiết gói thầu xem tại đây: 3. Phieu dang bao_VT-043.20-DA.FPSOjpg_Page1.jpg

Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Ms Kiều Lành
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khai thác

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

24/06/2020 3:53:53 CH
Gói thầu ПДНГ-0066/20_ Phụ tùng Điện - TĐH khắc phục các khuyến cáo đăng kiểm của DNV và sự cố trên các CTB
Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 8:00:00 SA đến 09/07/2020 2:00:00 CH