Sign In

Thông báo đấu thầu


1. Tên gói thầu: Phụ tùng cơ khí giàn nén nhỏ cho vận hành thường xuyên (XNK-28/20-VT)

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    

- Nội dung chính của gói thầu: Phụ tùng cơ khí

- Thời gian thực hiện hợp đồng cụ thể như sau: trong vòng 20 tuần kể từ ngày ký hợp đồng đối với các mục 1, 2, 3, 4, 8 và 26 tuần kể từ ngày ký hợp đồng đối với các mục 5, 6, 7

2. Nguồn vốn: 100% Lô 09-1

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 03 tháng 07 năm 2020  đến trước 09 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu

Điện thoại/ fax/ email: 0254.3839871 – Ext: 2456/ 0254.3832 383/ thoank.gm@vietsov.com.vn

7. Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Số tài khoản: 008.100.000001.1 tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)

8. Giá bán 01 bộ HSMT:           200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:   1.510.000 đồng (Một triệu năm trăm mười nghìn), hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu:        09 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu:           10 giờ 00, ngày 14 tháng 07 năm 2020

(Địa chỉ nhận HSMT: Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 0254. 3839 871 – Ext: 2456 hoặc 5182. Email: thoank.gm@vietsov.com.vn/ huongbt.gm@vietsov.com.vn)

Thời gian bán HSMT từ : 03/07/2020 9:00:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 200000
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu: RRTN
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

22/06/2020 7:55:23 SA
Phụ tùng thiết bị điện giàn nén lớn cho vận hành thường xuyên (XNK-25/20-VT)
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 9:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA