Sign In

Thông báo đấu thầu


​Mua vật tư, thiết bị phòng năm 2020

Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân - 8968
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 13/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 13/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: TT An toàn

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

26/06/2020 3:27:03 CH
Gói thầu TTAT/004/20-VT Mua văn phòng phẩm
Thời gian bán HSMT từ : 02/07/2020 8:00:00 SA đến 13/07/2020 9:00:00 SA

24/06/2020 11:09:58 SA
TTAT/012/20-DV
Thời gian bán HSMT từ : 30/06/2020 8:00:00 SA đến 09/07/2020 9:00:00 SA