Sign In

Thông báo đấu thầu


​Vật tư phụ tùng thiết bị hàn đơn hàng số XNDV-023/20-VT.​

Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:30:00 SA đến 14/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 VNĐ
Người liên hệ: Nguyen Thi Hoa Mai; ĐT: 0254-3839871- máy lẻ: 8603; Mobile: 0913030769
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian đóng thầu: 14/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Dịch vụ cảng

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN