Sign In

Thông báo đấu thầu


​Gói 1: Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị Tàu thuyền giàn Tam Đảo-05 theo gói thầu số XNKSG-0101/20.

Gói 2: Phụ tùng tiêu hao để vận hành thiết bị Tàu thuyền giàn Tam Đảo-02 theo gói thầu số XNKSG-0102/20.

Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:00:00 SA đến 16/07/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 bộ
Người liên hệ: Nguyễn Trọng Thủy - Tel 02543 839871/8705
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 16/07/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 16/07/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

24/06/2020 11:03:53 SA
Gói thầu : XNK&SG-0099/20: Phụ tùng tiêu hao để vận hành máy diesel chính giàn Tam Đảo -05 năm 2020
Thời gian bán HSMT từ : 01/07/2020 8:00:00 SA đến 15/07/2020 9:00:00 SA

23/06/2020 8:19:32 SA
Van các loại cho giàn khoan tự nâng theo gói thầu XNKSG-0092/20
Thời gian bán HSMT từ : 29/06/2020 8:00:00 SA đến 09/07/2020 9:00:00 SA