Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 01/08/2020 8:00:00 SA đến 20/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND
Người liên hệ: Krupenko Elena
Hình thức đấu thầu: International open tender
Thời gian đóng thầu: 20/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 20/08/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

24/07/2020 6:36:40 CH
Boiler conversion package of FSO “Vietsovpetro-01”, Block 09.1 (Ref. No. DV-198/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 1:50:00 CH đến 04/09/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 6:26:37 CH
Providing of Vapour Recovery Unit for FSO “Vietsovpetro-01”, Block 09.1(Inquiry No.VT-228/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 11:05:00 SA đến 07/09/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 4:40:25 CH
Phụ tùng tiêu hao cho thiết bị giàn Tam Đảo 05 năm 2020 ( lô 09-1) .Đơn hàng No. VT-257/20-KB
Thời gian bán HSMT từ : 28/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 3:09:35 CH
Thiết bị cân đồng tâm Easy-Laser. (VSP’s Inquiry No. VT-264/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 7:00:00 SA đến 19/08/2020 9:05:00 SA

24/07/2020 11:30:22 SA
Phụ tùng cho Tuốc bin máy phát Typhoon (ĐH VT-271/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 28/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

23/07/2020 8:40:05 SA
Phụ tùng sửa chữa phần cơ khí tàu Vietsovpetro-02 (gói thầu VT-274/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

22/07/2020 2:10:14 CH
Ống thép cho đường ống hỗn hợp dầu & khí GTC1-BK14 – Lô 09.1 (Đơn hàng VT-235/20-XL-N3-TTHN)
Thời gian bán HSMT từ : 27/07/2020 9:00:00 SA đến 07/09/2020 9:00:00 SA

21/07/2020 2:23:03 CH
VT-272/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Tukan-1500)
Thời gian bán HSMT từ : 27/07/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 9:00:00 SA

21/07/2020 2:21:58 CH
“Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-205/20-XL-DA-NHT)
Thời gian bán HSMT từ : 22/07/2020 9:00:00 SA đến 01/09/2020 2:00:00 CH

17/07/2020 9:24:39 SA
“Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK-19, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-204/20-XL-DA-NHT)
Thời gian bán HSMT từ : 17/07/2020 9:00:00 SA đến 27/08/2020 2:00:00 CH