Sign In

Thông báo đấu thầu


​ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm theo gói thầu số XNKSG-0106/20

Thời gian bán HSMT từ : 05/08/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 100.000 đồng / 1 bộ
Người liên hệ: Nguyễn Trọng Thủy - Tel: 02543 839871/8705
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 17/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 17/08/2020 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Khoan

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN