Sign In

Thông báo đấu thầu


1. Tên gói thầu: Trang thiết bị văn phòng phẩm phục vụ vận hành (05/20-TRAIN A/XNK)   

 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    
 • Nội dung chính của gói thầu: văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 03 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Tên dự án: Vận hành Train A giàn MKC
3. Nguồn vốn: Vận hành Train A giàn MKC
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 06 tháng 08 năm 2020  đến trước 09 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2020.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Khai Thác các Công Trình Khí thuộc Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu
Điện thoại/ fax/ email: 0254.3839871 – Ext:2456/ 0254.3832383/ thoank.gm@vietsov.com.vn
(Thông tin tài khoản bán HSMT: Chủ tài khoản: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Số tài khoản: 008.100.000001.1 tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương, CN Vũng Tàu)

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu:

  - Trị giá 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng) đối với nhà thầu tham dự cả gói thầu;

  - Đối với nhà thầu tham dự một phần gói thầu, đảm bảo dự thầu cho các phần như sau:
 • Nhóm I: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)
 • Nhóm II: 1.240.000 đồng (Một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Hình thức đảm bảo đảm dự thầu: Qua ngân hàng.
10. Thời điểm đóng thầu:        09 giờ 00, ngày 18 tháng 08 năm 2020
11. Thời điểm mở thầu:           10 giờ 00, ngày 18  tháng 08 năm 2020

(Địa chỉ nhận HSDT   : Nhà thầu truy cập vào trang http://tender.vietsov.com.vn. hoặc liên hệ P. KTTM để được hướng dẫn thủ tục mua HSMT trên mạng (Số đt: 0254. 3839 871 – Ext: 2456. Email: thoank.gm@vietsov.com.vn).

Thời gian bán HSMT từ : 06/08/2020 9:00:00 SA đến 18/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ:
Người liên hệ:
Hình thức đấu thầu:
Thời gian đóng thầu:
Thời gian mở thầu:
Đơn vị mời thầu: XN Khí

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

27/07/2020 4:35:23 CH
Công cụ dụng cụ phục vụ vận hành Train-A (04/20-TRAIN A/XNK)
Thời gian bán HSMT từ : 31/07/2020 9:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA