Sign In

Thông báo đấu thầu


​Vật tư khai thác cho đội tàu năm 2020 (gói thầu VT-291/20-VTB)

Thời gian bán HSMT từ : 31/07/2020 8:00:00 SA đến 20/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500.000 VND
Người liên hệ: Nguyễn Đỗ Tuấn Phương
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế
Thời gian đóng thầu: 20/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 20/08/2020 9:15:00 SA
Đơn vị mời thầu: Bộ máy điều hành

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN

30/07/2020 2:38:42 CH
Mua Barit cho khoan và sửa giếng cho Lô 09-1 năm 2020 (Gói thầu VT-302/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 03/08/2020 8:00:00 SA đến 18/08/2020 9:00:00 SA

30/07/2020 9:45:26 SA
Dịch vụ đánh giá hiệu suất và cập nhập đường đặc tuyến máy nén Dresser-Rand giàn CCP (DV-216/20-KHI)
Thời gian bán HSMT từ : 30/07/2020 8:00:00 SA đến 20/08/2020 10:00:00 SA

30/07/2020 9:42:06 SA
Cấp, duy trì chứng chỉ ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 và VILLAS (DV-208/20-KHI)
Thời gian bán HSMT từ : 30/07/2020 8:00:00 SA đến 19/08/2020 10:00:00 SA

29/07/2020 4:59:28 CH
Phụ tùng cho bơm và thiết bị cơ khí trên BK Thiên Ưng (VT-285/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 2:45:00 CH đến 18/08/2020 9:00:00 SA

29/07/2020 4:02:22 CH
Vật tư, Phụ tùng TĐH khắc phục sự cố cho các giàn MSP
Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 8:00:00 SA đến 13/08/2020 9:00:00 SA

29/07/2020 3:45:47 CH
Ống thép cho đường ống dầu BK19-Plem Tee tie in BK21-MSP6 – Lô 09.1 (VT-203/20-XL-DA/N3-TTHN)
Thời gian bán HSMT từ : 30/07/2020 9:00:00 SA đến 09/09/2020 9:00:00 SA


27/07/2020 3:47:48 CH
Driling equipment for jack up rig Tam Dao 1 (VT-265/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 01/08/2020 8:00:00 SA đến 20/08/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 6:36:40 CH
Boiler conversion package of FSO “Vietsovpetro-01”, Block 09.1 (Ref. No. DV-198/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 1:50:00 CH đến 04/09/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 6:26:37 CH
Providing of Vapour Recovery Unit for FSO “Vietsovpetro-01”, Block 09.1(Inquiry No.VT-228/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 11:05:00 SA đến 07/09/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 4:40:25 CH
Phụ tùng tiêu hao cho thiết bị giàn Tam Đảo 05 năm 2020 ( lô 09-1) .Đơn hàng No. VT-257/20-KB
Thời gian bán HSMT từ : 28/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

24/07/2020 3:09:35 CH
Thiết bị cân đồng tâm Easy-Laser. (VSP’s Inquiry No. VT-264/20-KB)
Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 7:00:00 SA đến 19/08/2020 9:05:00 SA

24/07/2020 11:30:22 SA
Phụ tùng cho Tuốc bin máy phát Typhoon (ĐH VT-271/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 28/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

23/07/2020 8:40:05 SA
Phụ tùng sửa chữa phần cơ khí tàu Vietsovpetro-02 (gói thầu VT-274/20-KT)
Thời gian bán HSMT từ : 23/07/2020 8:00:00 SA đến 12/08/2020 9:00:00 SA

22/07/2020 2:10:14 CH
Ống thép cho đường ống hỗn hợp dầu & khí GTC1-BK14 – Lô 09.1 (Đơn hàng VT-235/20-XL-N3-TTHN)
Thời gian bán HSMT từ : 27/07/2020 9:00:00 SA đến 07/09/2020 9:00:00 SA

21/07/2020 2:23:03 CH
VT-272/20-XNDV (Phụ tùng cẩu Tukan-1500)
Thời gian bán HSMT từ : 27/07/2020 8:00:00 SA đến 17/08/2020 9:00:00 SA

21/07/2020 2:21:58 CH
“Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK-18A, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-205/20-XL-DA-NHT)
Thời gian bán HSMT từ : 22/07/2020 9:00:00 SA đến 01/09/2020 2:00:00 CH

17/07/2020 9:24:39 SA
“Mua Cẩu 8 tấn cho Dự án BK-19, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-204/20-XL-DA-NHT)
Thời gian bán HSMT từ : 17/07/2020 9:00:00 SA đến 27/08/2020 2:00:00 CH