Sign In

Thông báo đấu thầu

Mua bán vật tư cứu sinh, đơn hàng VTB-018/20/VT

Cập nhật: 31/07/2020 8:21:42 SA

​Mua bán vật tư cứu sinh, đơn hàng VTB-018/20/VT

Thời gian bán HSMT từ : 31/07/2020 7:00:00 SA đến 14/08/2020 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: Mễn phí
Người liên hệ: Phòng TM-VT XN VTB&CTL
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian đóng thầu: 14/08/2020 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 14/08/2020 10:00:00 SA
Đơn vị mời thầu: XN Vận tải biển

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN