Sign In

Thông báo đấu thầu


Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Cơ điện thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

- Tên gói thầu: Vật tư chính để hoán cải hệ thống báo tải, báo góc cho 2 cẩu C100 trên công trình biển RC-5, BK-9 thuộc XNKT (CD-072/20).

+ Gói thầu số 1 (nhóm 1&2: 1÷17). TBMT: 20200780159-00

+ Gói thầu số 2 (nhóm 3&4: 10÷28). TBMT: 20200780568-00

- Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh Vietsovpetro.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

- Thời gian phát hành HSMT: từ thời điểm HSMT được đăng tải trên trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn/ đến 14 giờ 30 ngày 13    tháng 08 năm 2020.

- Địa điểm nhận HSMT: theo quy định đấu thầu qua mạng.

- Địa chỉ nhận HSDT: theo quy định đấu thầu qua mạng.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 13 tháng 08 năm 2020

- Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu chỉ chào gói thầu số 1: 8.500.000 VNĐ; chỉ chào gói thầu số 2: 2.000.000 VNĐ; chào cả 02 gói thầu: 10.500.000 VNĐ​.

- Hình thức của bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh của Ngân hàng

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 ngày 13 tháng 08 năm 2020​ trên trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn/ theo quy định của hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Thời gian bán HSMT từ : 29/07/2020 2:30:00 CH đến 13/08/2020 2:00:00 CH
Giá hồ sơ:
Người liên hệ: Nguyễn Vạn Việt Quốc
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Thời gian đóng thầu: 13/08/2020 2:30:00 CH
Thời gian mở thầu: 13/08/2020 2:30:00 CH
Đơn vị mời thầu: XN Cơ điện

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN