Sign In

Thông báo đấu thầu


Thời gian bán HSMT từ : 28/09/2017 8:00:00 SA đến 25/10/2017 9:00:00 SA
Giá hồ sơ: 500000
Người liên hệ: Phạm Mỹ Trang
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian đóng thầu: 25/10/2017 9:00:00 SA
Thời gian mở thầu: 25/10/2017 9:30:00 SA
Đơn vị mời thầu: Ban ĐSNO

HỒ SƠ THẦU LIÊN QUAN